Všeobecné obchodní podmínky

(s dodacími a platebními podmínkami)

1. Naše nabídky jsou nezávazné, právo meziprodeje je vyhrazeno. Zakázky z naší strany se pokládají za přijaté až poté, co druhá strana obdrží naše potvrzení zakázky, resp. objednané zboží. Dodávky realizujeme výlučně na základě našich Všeobecných obchodních podmínek. Odporují-li všeobecné obchodní podmínky objednatele našim Všeobecným obchodním podmínkám, jsou pro nás objednatelovy všeobecné obchodní podmínky nezávazné, ačkoliv nejsou vysloveně rozporovány.

2. Není-li zakázka realizována z důvodu prodlení odběru ze strany zákazníka nebo z důvodu odstoupení prodávajícího od smlouvy v důsledku prodlení s platbou ze strany zákazníka, jsme oprávněni vyžadovat místo plnění úhradu smluvní pokuty ve výši 25 % hodnoty zakázky s připočtením příslušné daně z přidané hodnoty.

3. Dodací termíny stanovujeme a vyslovujeme s patřičnou pečlivostí. Tato praxe je však garantována pouze při běžném průběhu obchodní transakce. Nároky na úhradu škody z důvodu dodávky mimo stanovený termín jsou vyloučeny, není-li to v rozporu se zákonem.

4. Odesílání na místo uvedené kupujícím probíhá na riziko prodávajícího. Kupující přebírá zboží po jeho dopravení na adresu určení. Vykládku zajišťuje kupující a zodpovídá za ni.

5. Všechny naše ceny jsou uváděny – není-li uvedeno jinak – v korunách českých bez započtení daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty se řídí daňovými sazbami platnými v den expedice zboží. V případě změny vyměřovacích metod pro naše ceny jsme oprávnění ceny navýšit.

6. Fakturační částky jsou bez jakýchkoliv srážek splatné do 14 dnů od obdržení faktury, pokud není dohodnuto jinak. V případě opožděné platby jsou účtovány úroky z prodlení v minimální výši 1,25% měsíčně. Bankovní převody pokládáme za uskutečněné až ke dni, kdy je příslušná hodnota poukázaná kupujícím připsána ve prospěch našeho bankovního účtu. Povinnost náhrady podle zákona o záruce na výrobky nebo odpovědnost za věcné škody na výrobcích ze strany podnikatelů odvozené z jiných zákonných ustanovení, jakož i povinnost uvedení do původního stavu jsou vyloučeny. Zákazník je povinen sjednat toto vyloučení záruky a požadování náhrady i se svými dalšími smluvními partnery a také jim uložit povinnost zajistit, aby bylo z jejich strany toto vyloučení záruky a požadování náhrady nadále a s účinkem pro naši stranu smluvně sjednáno i s jejich obchodními partnery.
Zákazník nás musí neprodleně informovat o každé jemu známé škodě způsobené námi dodanou věcí, zejména pak je-li vyzván třetí osobou z titulu ručení za výrobek k úhradě škody nebo informování svých dodavatelů a také pokud se dozví o výrobní závadě našeho zboží nebo je-li sám poškozen.
Žádosti o ručení, informování nebo náhradu musí být v písemné podobě adresovány obchodnímu vedení a musí v nich být přesně specifikována škoda, skutečnost podněcující ručení za výrobek a také důkaz, že dodané zboží pochází od nás.
Osivo, které dodáváme, bylo vyvinuto a vyprodukováno výhradně za použití tradičních pěstitelských a reprodukčních metod a bez využití geneticko-technických postupů.
Za případné nároky na úhradu škody, které by se odvolávaly na přítomnost geneticky modifikovaných organizmů, nepřebíráme naprosto žádnou záruku.

7. Zápočty nebo zadržení kvůli reklamacím nebo protipohledávkám jsou vyloučeny.


8. Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, nastane-li snížená, resp. vadná sklizeň nebo se vyskytnou námi nepředpokládané okolnosti. Každou dodávku musí zákazník po dodání prověřit. Reklamace musí být uplatněny písemně se specifikací reklamovaného nedostatku, a to do 8 dnů od obdržení zboží. Pokud takovou reklamaci neobdržíme včas, jsou veškeré nároky bezpředmětné. V případě oprávněných reklamací je na naší volbě, zda využijeme právo na zpětné odebrání zboží nebo náhradní dodávku. Nároky na náhradu škod všeho druhu, jakož i náhradu škod následných, jsou vyloučeny. V každém případě je ručení prodávajícího omezeno výší částky, která byla vypočtena pro příslušné zboží. Totéž platí i v případě, je-li dodáno jiné než dohodnuté zboží. Za vývoj osiva nepřebíráme odpovědnost, jelikož je závislé na vnějších vlivech a z naší strany nemůže být kontrolován.

9. Zboží zůstává až do úplného zaplacení naším vlastnictvím. Platba šeky nebo směnkami si žádá náš výslovný souhlas a dodávka je v těchto případech pokládána za nezaplacenou až do proplacení příslušného platebního nástroje. V případě opožděné platby jsme po upomínce a stanovení termínu oprávněni požadovat zboží zpátky, přičemž samotné vyžádání zboží zpátky znamená odstoupení od smlouvy. V případě opožděné platby je zákazník povinen postoupit nám své pohledávky vůči následnému zájemci ve výši fakturované částky, přičemž poplatky s tímto spojené jsou připsány k tíži zákazníka, který je v prodlení.

10. Veškeré právní vztahy podléhají výlučně českému právu.

11. V obecné rovině zákazník výslovně prohlašuje, že je plně obeznámen s použitelností daného druhu.

KONTAKTY
+420 415 211 853
ceska@saatbau.com
SLEDUJTE NÁS
+420 415 211 853 ceska@saatbau.com